Toevoegen van groen aan het gebied speelt een belangrijke rol – gemeente promo wonen en werken in Trekvlietzone (Binckhorst)